Recommend PDF pdf search for "vertetim pune" (Page 1 of about 2,010 results)

Advertisement

3. Listë dokumentash për pension - ISSH | Instituti i.pdf

vËrtetim nga arshiva e drssh-së pËr vjetËrsi nË punË 10 vËrtetim nga agjensia pËr derdhjet si tË vetËpunËsuar nË bujqËsi 11 ...  Down

Si të paraqes ofertën për një Ndërmarrje Shoqërore.pdf

dokumentuar dhe vërtetuar të dhënat publike për vërtetim të ... Në Zyrën Kryesore të Sektorit të AKM për Privatizim në Prishtinë SË PAKU 5 DITË PUNE ...  Down

REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA.pdf

-Një (1) vite përvojë pune ne profesion e dëshmuar me vërtetim nga subjekti apo institucioni ku ka punuar, ...   Down

Advertisement
Related Search
More pdf
 • REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA …

  -Një (1) vite përvojë pune ne profesion e dëshmuar me vërtetim nga subjekti apo institucioni ku ka punuar,

  www.mbpzhr-ks.net/documents/332960_Konkurs%20per%208%20pozita...
 • PËRFITIMET QË TRAJTON INSITUTI I SIGURIMEVE …

  - Vërtetim për vjetërsinë në punë dhe llojin e saj; - Vërtetim për periudhën e sigurimit, e lëshuar nga zyra e arkivit pranë Drejtorisë Rajonale

  issh.gov.al/manual/manual_per_perfitimet.pdf
 • Mardhëniet dhe Kushtet e Punësimit e Shërbyesit Civil ...

  njëpasnjëshme, nga ai apo ajo kërkohet nga autoriteti i duhur që të sjell vërtetim mjekësor të ... jipet një orë më pak pune, ...

  www.see-educoop.net/education_in/pdf/handbook_municipal-05-yug-kos...
 • AMBASSADE DE FRANCE EN ALBANIE

  vërtetim pune , me pagë të deklaruar, kopje e kontratës së punës, vërtetim pensioni, vërtetim shkolle. për fëmijët nën 18 vjeç: autorizim i ...

  www.ambafrance-al.org/IMG/pdf/Dokumente_qe_duhen_parqitur_VIZAT...
 • TERMS OF REFERENCE

  • T’ia dorëzojë dokumentacionin e plotë financiar Zyrtarit Certifikues për vërtetim dhe ... • Një vit përvojë pune përkatëse në financa;

  www.kpaonline.org/CMS/uploads/100617_%20TOR_%20expenses%20officer...
 • Application for Financial Aid, grant of Open Society ...

  Vërtetim për neto të ardhurat mujore për të gjithë anëtarët e punësuar të ... Vërtetim për kompenzim mujor e lëshuar nga Ministria për Punë Sociale, ...

  www.seeu.edu.mk/files/bursa/2013/HESP-AppForm-AY%202013_14.pdf