Recommend PPTppt search for "2012 truc tuyen" (Page 1 of about 3 results)

Advertisement

Sinh hoat Chi bo Truc tuyen Thang 6-2012.ppt - Trang chủ.ppt

tỈnh Ủy ĐỒng nai sinh hoẠt chi bỘ, ĐẢng bỘ cƠ sỞ thƯỜng kỲ thÁng 6/2012, chuyÊn ĐỀ: triỂn khai kế hoạch của bch Đảng bộ ...  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA.ppt

2012 TS. Phạm Thị Hồng Yến(chủ biên), Giáo trình Kinh doanh quốc tế, NXB Thống kê, 2012 TS. Nguyễn Đông Phong và các tác giả ...  

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH.ppt

PHƯƠNG HƯỚNG 2012 - 2015 3.2.1.Tập trung 3 lĩnh vực quan trọng nhất Tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; Cơ cấu ...   Down

Advertisement
Related Search
More ppt